Page 8 - INFORMATOR_2020
P. 8

tradycyjnych  zespołów,  wspólne  wicie  wianków      posiłku żniwiarzy, wspólna zabawa prowadzona przez dj-a.            SIERPIEŃ
          Harmonogram Imprez              i wypuszczanie na wodę, degustacja tradycyjnych potraw.      12.07. XII edycja Spotkania Trzech Kultur - Wojsławice   1.08. Turniej Sołectw Gminy - Wojsławice (gm.
                                 Pokazy ratownictwa z udziałem ratowników wodnych
                                 i strażaków. Spotkanie zakończy zabawa taneczna przy   (gm. Wojsławice). Utrzymanie tradycji trójkulturowości  Wojsławice). Zmagania sportowe sołectw z terenu gminy
                                 muzyce na żywo.                        Wojsławic. Podczas Spotkań odbywają się nabożeństwa  Wojsławice (piłka nożna, siatkówka, bieg w gumofilcach,
                                                                w cerkwi i kościele, koncerty w synagodze oraz prelekcje,  polewaj nie rozlewaj, przeciąganie liny).
                 MAJ                21.06. - Fuzja Kultur - Janów (gm. Chełm). Amfiteatr.    spotkania, wystawy, warsztaty dawnych rzemiosł.
                                 Koncerty wokalno-muzyczne, taneczne (bogata, kolorowa                                   1.08. Maraton Kresowy – Żmudź (gm. Żmudź).
       17.05. Powiatowe Eliminacje do 54 Ogólnopolskiego  mieszanka różnorodnych stylów muzycznych i tanecznych),     12.07. Chełm Drop Festiwal Hip-Hop - Chełm (m.   Międzynarodowe zawody rowerowe MTB.
     Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych - Kazimierz   wystawy artystyczne, kiermasze wyrobów rzemieślniczych     Chełm).
     2020 – Pawłów (gm. Rejowiec Fabryczny).         i rękodzieła, pokazy, degustacja potraw regionalnych.                                   1.08. Jarmark Świerżowski „Kultura i Sztuka
                                                                  17-19.07. XV Dni Jakuba Wędrowycza - Wojsławice   nad Bugiem”– Świerże (gm. Dorohusk). Impreza
       23.05. Zlot motocyklowy -  Żmudź (gm.Żmudź)    22.06.-04.07. Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne      (gm. Wojsławice). Trzydniowe spotkania fanów prozy  organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Świerż
     uroczysta Msza Święta wraz z poświęceniem motocykli  im. Grzegorza Gwardiaka - Rejowiec (gm. Rejowiec).  Andrzeja Pilipiuka oraz szeroko pojętej fantastyki, spotkania  i Ziemi Świerżowskiej, której celem jest m.in. podniesienie
     w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi,  Otwarte warsztaty z młodzieżą i dziećmi. Około 20 artystów,  autorskie, konkursy, gry terenowe, koncerty, game-room,  poziomu wiedzy na temat dawnych tradycji, kultury i sztuki,
     wspólny przejazd  trasą Żmudź-Chełm. Po paradzie dla  każdy posługuje się innymi technikami plastycznymi oraz  rozstrzygnięcie konkursu literackiego „U nas za stodołą”.  prezentacja lokalnych artystów, twórców ludowych .
     wszystkich motocyklistów czeka pyszny poczęstunek.   miejscowi malarze – amatorzy i utalentowane plastycznie
                                 dzieci i młodzież. Na zakończenie uroczysty wernisaż     19.07. XI „Święto Kwitnącej Lipy”- Teresin (gm.   2.08. Maraton Kresowy - Janów, Kumowa Dolina
       31.05. Jarmark Aktywności Kobiet oraz Dzień  organizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu     Białopole).                       (gm. Chełm). Międzynarodowe zawody rowerowe MTB.
     Dziecka (gm.Żmudź). Prezentacja działalności społecznej  4 lipca.
     i kulturalnej kobiet. Niezapomniane atrakcje dla dzieci                               19.07. Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny -    2.08. Święto Bociana - Skryhiczyn (gm. Dubienka).
     i część artystyczna dla uczestników wydarzenia.      23.06. 228 Rocznica Bitwy pod Dubienką - Dubienka      Horodło (gm. Horodło).                 Święto jest pretekstem do popularyzacji wiedzy na temat
                                 (gm. Dubienka). Coroczny zlot młodzieży z regionu                                życia bocianów oraz ich szczególnego miejsca w polskiej
       31.05. Piknik rodzinny - Leśniowice (gm. Leśniowice).  w celu upamiętnienia bitwy pod dowództwem Tadeusza   19.07. Festyn Lipcowy (m. Rejowiec Fabr.).      kulturze i krajobrazie.
     Stadion sportowy.                    Kościuszki.                            25.07. Dzień Dubienki – (gm. Dubienka).         2.08. Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli - Bereżnica

       31.05. II Gminna Biesiada Rodzinna z finałem XI  27-28.06. Dni Chełma – Chełm (m.Chełm).                                     (gm. Horodło).
     Festiwalu Polskiej Piosenki o Miłości - Janów (gm.                                 25.07. X Horodelskie Święto Ryby - Horodło (gm.
     Chełm). Amfiteatr, festyn rodzinny, kiermasze, wystawy,   28.06. Noc Świętojańska – Dubienka (gm. Dubienka).  Horodło).                         2.08. XIX  Jarmark Pawłowski – Ginące Zawody -
     pokazy, akcje charytatywne.               Spotkanie mieszkańców z tradycjami prezentowanymi                                 Pawłów (gm. Rejowiec Fabryczny). Corocznie gromadzi
                                 przez artystów i dzieci z GOK.                  25.07. Retro (S)Tory - Chełm (m. Chełm).       blisko 200 wystawców z kraju i zagranicy, kiermasz
      Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Sawin                                                                wyrobów rękodzieła i rzemiosła ludowego, pokazy
     vs Wierzbica (gm. Sawin) (co dwa lata) w 2020 w Sawinie.  28.06. Turniej Gmin „Między nami sąsiadami”  -     26.07. Festiwal Kultur Smaków – Dubienka (gm.  „Ginących zawodów”, strefy edukacyjne, występy kapel
                                 Leśniowice (gm. Leśniowice). Stadion sportowy,       Dubienka). Prezentacja kultury i tradycji różnych narodów  ludowych, a także degustacja regionalnych potraw
                CZERWIEC             cykliczna impreza, w której uczestniczą reprezentacje gmin   żyjących na terenie gminy Dubienka, spotkanie z „innym”  przygotowywanych przez Panie z KGW.
                                 z terenu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania   przełamuje bariery, a także jest lekcją historii o naszej
      1.06. Gminny Dzień Dziecka (gm. Sawin).       „Ziemi Chełmskiej”. Promocja walorów lokalnej twórczości    „małej ojczyźnie”.                     3-9.08. Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy
                                 artystycznej i kulturalnej, aktywnego sposobu spędzenia
                                 wolnego czasu, degustacja lokalnych potraw, zabawa                                92” – Wola Uhruska (gm. Wola Uhruska). Cyklicznie
      4 - 6.06. XIII Zlot Miłośników Twórczości Ryszarda  taneczna.                             30.07 – 2.08. Ogólnopolski Festiwal Teatrów  od ponad 22 lat odbywają się międzynarodowe plenery
     Kapuścińskiego - Pawłów (gm. Rejowiec Fabryczny).                                 Alternatywnych i Monodramistów „Wyżyna Teatralna”    plastyczne dla ok. 15 artystów rzeźbiarzy i malarzy (w tym
     Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego.   IV Jarmark Sawiński (gm. Sawin).             – Ruda-Huta (gm. Ruda-Huta). Artystyczne prezentacje  artyści z Ukrainy i Białorusi), którzy będą tworzyli prace na
     Warsztaty  reportażu  (telewizyjnego,  prasowego                                  teatrów, warsztaty dla instruktorów i uczestników festiwalu,  terenie ośrodka „Pompka”, plenerowi towarzyszą warsztaty
     i radiowego) dla młodzieży szkół podstawowych, średnich                                prezentacje plenerowe, rangę festiwalu podkreśla udział  plastyczne dla dzieci oraz wystawa prac plastycznych.
     i studentów, a także osób zainteresowanych tematyką  VI Ogólnopolski Zjazd Sawiniaków (gm. Sawin) (co     uznanych artystów polskich.
     dziennikarstwa i twórczością „mistrza reportażu”.   cztery lata) 2021 r.                                                    6.08. Odpust Parafialny w Święto Przemienienia
                                                                  Lipiec Plener malarsko – rzeźbiarski z wystawą  Pańskiego (gm. Sawin).
       6.06. Festiwal Kultury Ludowej - Turka (gm.              LIPIEC                 poplenerową - Siedliszcze (gm. Siedliszcze).
     Dorohusk).                         4-5.07. Dni Gminy Kamień – Kamień (gm. Kamień).                                    9.08. Święto „Cebularza” - Horodło (gm. Horodło).
                                                                  Lipiec Motopiknik – Wola Uhruska (gm. Wola
      7.06. XIV Gminny Dzień Rodziny - Czerniejów (gm.                                  Uhruska). IV edycja organizowanego przez Pizzerię Oaza   15.08. Uroczystości Dożynkowe Gminy Chełm -
     Kamień).                          4-5.07. Rowerowy Rajd Gwiaździsty „Malowniczy     zlotu motocyklowego, GOSiR przy ośrodku “Pompka,  Zalew Żółtańce (gm. Chełm).
      7.06. Nadbużańskie Święto Pszczoły - Okszów (gm.   Wschód” - Żmudź (gm. Żmudź). Co roku organizuje inna      liczne zabawy, konkursy i koncerty.
     Chełm). Festyn, występy artystyczne zespołów z regionu,  gmina z terenu działania Lokalna Grupa Działania „Ziemi                                 15.08. Miejskie Dożynki i Święto Wojska Polskiego
     konsumpcja i sprzedaż wyrobów pszczelarskich, wystawy,  Chełmskiej”.                           Lipiec Piknik „Święto Rodziny” – Wola Uhruska (gm.  (m. Rejowiec Fabr.).
     kiermasze, pokazy, rozstrzygnięcia konkursów.        5.07. Rodzinny Piknik Strzelecki – Dorohusk (gm.   Wola Uhruska). Piknik dla rodzin z dziećmi organizowany   15.08. Zlot  motocyklowy – Siedliszcze (gm.
                                                                przez gminne Przedszkole wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
      11.06. Piknik w Kopyłowie (gm. Horodło).      Dorohusk).                           Sportu i Rekreacji na nadbużańskich terenach rekreacyjnych  Siedliszcze).
                                                                przy ośrodku „Pompka’ w Woli Uhruskiej.
       20.06. Nadbużańska Noc Świętojańska – Świerże   11-12.07. Legendarny Chełm połączony z Konwentem                                    15-16.08. Bolkowanie - Hniszów (gm. Ruda-Huta).
     (gm. Dorohusk). Park podworski, impreza plenerowa  Fantastyki Chalkon - Chełm (m. Chełm).              Lipiec 2020 r. XVI Turniej Piłki Siatkowej Plażowej  Park podworski, imieniny ponad 1000-letniego dębu Bolko,
     z przejściem korowodu świętojańskiego nad rzekę Bug                               – Wola Uhruska (gm. Wola Uhruska). Otwarty turniej  w którego cieniu wg legendy miał wypoczywać Bolesław
     i puszczenie z nurtem rzeki wianków, które wcześniej biorą   12.07. Lato na Sportowo  (gm. Białopole). Turniej  plażowej piłki siatkowej organizowany przez Gminny  Chrobry podczas wyprawy na Kijów w 1018 r. Zawody
     udział w konkursie.                   dzikich drużyn w piłce nożnej.                 Ośrodek Sportu i Rekreacji na boisku obok kąpieliska w  wędkarskie na rzece Bug, spływ kajakowy rzeką Bug, rajdy
                                                                Woli Uhruskiej.                     rowerowe, biegi przełajowe oraz turniej piłki siatkowej,
      20.06. - Noc Świętojańska i otwarcie sezonu letniego   12.07. Żniwowanie - Horodysko (gm. Leśniowice).                                występy zespołów artystycznych, konkurs „Nadbużańska
     - Horodysko (gm. Leśniowice). Zbiornik wodny Maczuły.  Zbiornik wodny Maczuły, spotkanie przybliżające tradycje      Potańcówka nad stawem w klimacie lat 70-80-90  Akademia Smaku”, turniej strzelecki.
     Gwarne, huczne i radosne otwarcie sezonu letniego  żniwne, pokazy koszenia zboża kosą, wiązania snopków  (gm. Wojsławice).
     w scenerii Nocy Świętojańskiej. Pokazy i prezentacje  i robienia powróseł połączone z degustacją tradycyjnego                               16.08. Dożynki Gminno – Parafialne - Siedliszcze.


      8                                                                                                              9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13