Page 3 - INFORMATOR_2020
P. 3

Wstęp


 Zapraszamy do odwiedzania niezwykle ma- przu oraz ich dopływach zapewniają mnó-
 lowniczego, w wielu miejscach jeszcze dziewi- stwo form aktywnego wypoczynku. Duża ilość
 czego regionu Polski - Pagórów Chełmskich.  akwenów wędkarskich zadowoli miłośników
 Ta niewielka kraina znajduje się na Lubelsz- spędzania czasu z wędką. A to wszystko zale-
 czyźnie, pomiędzy Bugiem i Wieprzem oraz  dwie 70 km od Lublina i 250 km od Warszawy.
 Pojezierzem Łęczyńsko – Włodawskim i Wyży- W chwili gdy zamykamy ten pierwszy nu-
 ną Wołyńską. Obok pięknej przyrody, obszar  mer wydawnictwa Polskę i świat objął swymi
 posiada bogatą i ciekawą historię oraz cenne  negatywnymi skutkami koronawirus. Niemal
 obiekty zabytkowe. Teren ten to świadek wie- wszystkie imprezy planowane na ten sezon
 lu wydarzeń i miejsc historycznych, których  okazały się nieaktualne. Jednak z uwagi na
 ślady można znaleźć do dziś.  fakt, że są to w większości imprezy cykliczne,
 Pagóry Chełmskie to przede wszystkim czy- to dla pokazania potencjału turystycznego tej
 sta natura, nieskażona negatywnymi skutkami  części Polski zdecydowaliśmy się nie rezygno-
 działalności przemysłowej. To miejsce gdzie  wać z zamieszczania w naszym informatorze
 można odpocząć, zakosztować lokalnych po- kalendarium imprez.
 traw wytwarzanych z ekologicznych produk- Sezon turystyczny w tym roku diametralnie
 tów, przyjrzeć się dawnym metodom wytwa- różni się od lat poprzednich – jesteśmy prze-
 rzania przedmiotów codziennego użytku.  konani, że warto w tym roku zamienić urlop
 Z pewnością zalety te docenią rodziny z ma- w gorących piaskach Casablanki na ekologicz-
 łymi dziećmi. ny wypad w dziewicze tereny Pagórów Cheł-
 Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych,  mskich.                            fot. P. Bakun
 szlaki konne i szlaki kajakowe po Bugu, Wie-


 Spis treści                                     Spis treści


      Gmina BIAŁOPOLE .......................................................................  str. 22
 Wstęp ...................................................................................................................  str. 2 Gmina CHEŁM ...............................................................................  str. 24

 Mapa Poglądowa ...............................................................................................  str. 4 Miasto CHEŁM ..............................................................................  str. 26

 Galeria .................................................................................................................  str. 6 Gmina DOROHUSK .......................................................................  str. 28

 Informacje - Harmonogram imprez ...............................................................  str. 8 Gmina DUBIENKA .........................................................................  str. 30

 Informacje - Baza Noclegowa .........................................................................  str. 10 Gmina HORODŁO ..........................................................................  str. 32

 Informacje - Baza Gastronomiczna ...............................................................   str. 13 Gmina KAMIEŃ ..............................................................................  str. 34

 Twórcy Ludowi ....................................................................................................  str. 14 Gmina LEŚNIOWICE ......................................................................  str. 36

 Turystyka Kajakowa .......................................................................................... str. 17 Miasto i Gmina REJOWIEC ............................................................  str. 38

 Turystyka Rowerowa .........................................................................................  str. 18 Miasto REJOWIEC FABRYCZNY ...................................................  str. 40

 Turystyka Konna ................................................................................................  str. 20 Gmina REJOWIEC FABRYCZNY ...................................................  str. 42

 Łowiska ...............................................................................................................  str. 21 Gmina RUDA-HUTA .......................................................................  str. 44

 Miasta i Gminy .................................................................................................... str. 22 Gmina SAWIN .................................................................................  str. 46

 Informacje ogólne .............................................................................................. str. 56 Miasto i Gmina SIEDLISZCZE ........................................................  str. 48


      Gmina WOJSŁAWICE ......................................................................  str. 50

      Gmina WOLA UHRUSKA ................................................................  str. 52

      Gmina ŻMUDŹ .................................................................................  str. 54 2                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8