Page 9 - INFORMATOR_2020
P. 9

tradycyjnych  zespołów,  wspólne  wicie  wianków  posiłku żniwiarzy, wspólna zabawa prowadzona przez dj-a.    SIERPIEŃ
 Harmonogram Imprez i wypuszczanie na wodę, degustacja tradycyjnych potraw.  12.07. XII edycja Spotkania Trzech Kultur - Wojsławice   1.08. Turniej Sołectw Gminy - Wojsławice (gm.
 Pokazy ratownictwa z udziałem ratowników wodnych
 i strażaków. Spotkanie zakończy zabawa taneczna przy  (gm. Wojsławice). Utrzymanie tradycji trójkulturowości  Wojsławice). Zmagania sportowe sołectw z terenu gminy
 muzyce na żywo.  Wojsławic. Podczas Spotkań odbywają się nabożeństwa  Wojsławice (piłka nożna, siatkówka, bieg w gumofilcach,
    w cerkwi i kościele, koncerty w synagodze oraz prelekcje,  polewaj nie rozlewaj, przeciąganie liny).
  MAJ   21.06. - Fuzja Kultur - Janów (gm. Chełm). Amfiteatr.  spotkania, wystawy, warsztaty dawnych rzemiosł.
 Koncerty wokalno-muzyczne, taneczne (bogata, kolorowa       1.08. Maraton Kresowy – Żmudź (gm. Żmudź).
  17.05. Powiatowe Eliminacje do 54 Ogólnopolskiego  mieszanka różnorodnych stylów muzycznych i tanecznych),  12.07. Chełm Drop Festiwal Hip-Hop - Chełm (m.  Międzynarodowe zawody rowerowe MTB.
 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych - Kazimierz  wystawy artystyczne, kiermasze wyrobów rzemieślniczych  Chełm).
 2020 – Pawłów (gm. Rejowiec Fabryczny). i rękodzieła, pokazy, degustacja potraw regionalnych.   1.08. Jarmark Świerżowski „Kultura i Sztuka
     17-19.07. XV Dni Jakuba Wędrowycza - Wojsławice   nad Bugiem”– Świerże (gm. Dorohusk). Impreza
  23.05. Zlot motocyklowy -  Żmudź (gm.Żmudź)  22.06.-04.07. Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne  (gm. Wojsławice). Trzydniowe spotkania fanów prozy  organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Świerż
 uroczysta Msza Święta wraz z poświęceniem motocykli  im. Grzegorza Gwardiaka - Rejowiec (gm. Rejowiec).  Andrzeja Pilipiuka oraz szeroko pojętej fantastyki, spotkania  i Ziemi Świerżowskiej, której celem jest m.in. podniesienie
 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi,  Otwarte warsztaty z młodzieżą i dziećmi. Około 20 artystów,  autorskie, konkursy, gry terenowe, koncerty, game-room,  poziomu wiedzy na temat dawnych tradycji, kultury i sztuki,
 wspólny przejazd  trasą Żmudź-Chełm. Po paradzie dla  każdy posługuje się innymi technikami plastycznymi oraz  rozstrzygnięcie konkursu literackiego „U nas za stodołą”.  prezentacja lokalnych artystów, twórców ludowych .
 wszystkich motocyklistów czeka pyszny poczęstunek. miejscowi malarze – amatorzy i utalentowane plastycznie
 dzieci i młodzież. Na zakończenie uroczysty wernisaż   19.07. XI „Święto Kwitnącej Lipy”- Teresin (gm.   2.08. Maraton Kresowy - Janów, Kumowa Dolina
  31.05. Jarmark Aktywności Kobiet oraz Dzień  organizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu  Białopole). (gm. Chełm). Międzynarodowe zawody rowerowe MTB.
 Dziecka (gm.Żmudź). Prezentacja działalności społecznej  4 lipca.
 i kulturalnej kobiet. Niezapomniane atrakcje dla dzieci  19.07. Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny -  2.08. Święto Bociana - Skryhiczyn (gm. Dubienka).
 i część artystyczna dla uczestników wydarzenia.  23.06. 228 Rocznica Bitwy pod Dubienką - Dubienka  Horodło (gm. Horodło). Święto jest pretekstem do popularyzacji wiedzy na temat
 (gm. Dubienka). Coroczny zlot młodzieży z regionu    życia bocianów oraz ich szczególnego miejsca w polskiej
  31.05. Piknik rodzinny - Leśniowice (gm. Leśniowice).  w celu upamiętnienia bitwy pod dowództwem Tadeusza  19.07. Festyn Lipcowy (m. Rejowiec Fabr.). kulturze i krajobrazie.
 Stadion sportowy. Kościuszki.  25.07. Dzień Dubienki – (gm. Dubienka).  2.08. Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli - Bereżnica

  31.05. II Gminna Biesiada Rodzinna z finałem XI  27-28.06. Dni Chełma – Chełm (m.Chełm).  (gm. Horodło).
 Festiwalu Polskiej Piosenki o Miłości - Janów (gm.   25.07. X Horodelskie Święto Ryby - Horodło (gm.
 Chełm). Amfiteatr, festyn rodzinny, kiermasze, wystawy,   28.06. Noc Świętojańska – Dubienka (gm. Dubienka).  Horodło).  2.08. XIX  Jarmark Pawłowski – Ginące Zawody -
 pokazy, akcje charytatywne.  Spotkanie mieszkańców z tradycjami prezentowanymi  Pawłów (gm. Rejowiec Fabryczny). Corocznie gromadzi
 przez artystów i dzieci z GOK.  25.07. Retro (S)Tory - Chełm (m. Chełm). blisko 200 wystawców z kraju i zagranicy, kiermasz
 Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Sawin        wyrobów rękodzieła i rzemiosła ludowego, pokazy
 vs Wierzbica (gm. Sawin) (co dwa lata) w 2020 w Sawinie.  28.06. Turniej Gmin „Między nami sąsiadami”  -   26.07. Festiwal Kultur Smaków – Dubienka (gm.  „Ginących zawodów”, strefy edukacyjne, występy kapel
 Leśniowice (gm. Leśniowice). Stadion sportowy,  Dubienka). Prezentacja kultury i tradycji różnych narodów  ludowych, a także degustacja regionalnych potraw
  CZERWIEC  cykliczna impreza, w której uczestniczą reprezentacje gmin  żyjących na terenie gminy Dubienka, spotkanie z „innym”  przygotowywanych przez Panie z KGW.
 z terenu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  przełamuje bariery, a także jest lekcją historii o naszej
 1.06. Gminny Dzień Dziecka (gm. Sawin). „Ziemi Chełmskiej”. Promocja walorów lokalnej twórczości  „małej ojczyźnie”.   3-9.08. Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy
 artystycznej i kulturalnej, aktywnego sposobu spędzenia
 wolnego czasu, degustacja lokalnych potraw, zabawa    92” – Wola Uhruska (gm. Wola Uhruska). Cyklicznie
 4 - 6.06. XIII Zlot Miłośników Twórczości Ryszarda  taneczna.   30.07 – 2.08. Ogólnopolski Festiwal Teatrów  od ponad 22 lat odbywają się międzynarodowe plenery
 Kapuścińskiego - Pawłów (gm. Rejowiec Fabryczny).  Alternatywnych i Monodramistów „Wyżyna Teatralna”  plastyczne dla ok. 15 artystów rzeźbiarzy i malarzy (w tym
 Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego.   IV Jarmark Sawiński (gm. Sawin). – Ruda-Huta (gm. Ruda-Huta). Artystyczne prezentacje  artyści z Ukrainy i Białorusi), którzy będą tworzyli prace na
 Warsztaty  reportażu  (telewizyjnego,  prasowego  teatrów, warsztaty dla instruktorów i uczestników festiwalu,  terenie ośrodka „Pompka”, plenerowi towarzyszą warsztaty
 i radiowego) dla młodzieży szkół podstawowych, średnich  prezentacje plenerowe, rangę festiwalu podkreśla udział  plastyczne dla dzieci oraz wystawa prac plastycznych.
 i studentów, a także osób zainteresowanych tematyką  VI Ogólnopolski Zjazd Sawiniaków (gm. Sawin) (co  uznanych artystów polskich.
 dziennikarstwa i twórczością „mistrza reportażu”.  cztery lata) 2021 r.   6.08. Odpust Parafialny w Święto Przemienienia
     Lipiec Plener malarsko – rzeźbiarski z wystawą  Pańskiego (gm. Sawin).
  6.06. Festiwal Kultury Ludowej - Turka (gm.   LIPIEC  poplenerową - Siedliszcze (gm. Siedliszcze).
 Dorohusk).  4-5.07. Dni Gminy Kamień – Kamień (gm. Kamień).   9.08. Święto „Cebularza” - Horodło (gm. Horodło).
     Lipiec Motopiknik – Wola Uhruska (gm. Wola
 7.06. XIV Gminny Dzień Rodziny - Czerniejów (gm.  Uhruska). IV edycja organizowanego przez Pizzerię Oaza   15.08. Uroczystości Dożynkowe Gminy Chełm -
 Kamień).  4-5.07. Rowerowy Rajd Gwiaździsty „Malowniczy  zlotu motocyklowego, GOSiR przy ośrodku “Pompka,  Zalew Żółtańce (gm. Chełm).
 7.06. Nadbużańskie Święto Pszczoły - Okszów (gm.  Wschód” - Żmudź (gm. Żmudź). Co roku organizuje inna  liczne zabawy, konkursy i koncerty.
 Chełm). Festyn, występy artystyczne zespołów z regionu,  gmina z terenu działania Lokalna Grupa Działania „Ziemi  15.08. Miejskie Dożynki i Święto Wojska Polskiego
 konsumpcja i sprzedaż wyrobów pszczelarskich, wystawy,  Chełmskiej”.  Lipiec Piknik „Święto Rodziny” – Wola Uhruska (gm.  (m. Rejowiec Fabr.).
 kiermasze, pokazy, rozstrzygnięcia konkursów.   5.07. Rodzinny Piknik Strzelecki – Dorohusk (gm.  Wola Uhruska). Piknik dla rodzin z dziećmi organizowany   15.08. Zlot  motocyklowy – Siedliszcze (gm.
    przez gminne Przedszkole wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
 11.06. Piknik w Kopyłowie (gm. Horodło). Dorohusk). Sportu i Rekreacji na nadbużańskich terenach rekreacyjnych  Siedliszcze).
    przy ośrodku „Pompka’ w Woli Uhruskiej.
  20.06. Nadbużańska Noc Świętojańska – Świerże  11-12.07. Legendarny Chełm połączony z Konwentem   15-16.08. Bolkowanie - Hniszów (gm. Ruda-Huta).
 (gm. Dorohusk). Park podworski, impreza plenerowa  Fantastyki Chalkon - Chełm (m. Chełm).  Lipiec 2020 r. XVI Turniej Piłki Siatkowej Plażowej  Park podworski, imieniny ponad 1000-letniego dębu Bolko,
 z przejściem korowodu świętojańskiego nad rzekę Bug  – Wola Uhruska (gm. Wola Uhruska). Otwarty turniej  w którego cieniu wg legendy miał wypoczywać Bolesław
 i puszczenie z nurtem rzeki wianków, które wcześniej biorą   12.07. Lato na Sportowo  (gm. Białopole). Turniej  plażowej piłki siatkowej organizowany przez Gminny  Chrobry podczas wyprawy na Kijów w 1018 r. Zawody
 udział w konkursie.  dzikich drużyn w piłce nożnej. Ośrodek Sportu i Rekreacji na boisku obok kąpieliska w  wędkarskie na rzece Bug, spływ kajakowy rzeką Bug, rajdy
    Woli Uhruskiej.                     rowerowe, biegi przełajowe oraz turniej piłki siatkowej,
 20.06. - Noc Świętojańska i otwarcie sezonu letniego   12.07. Żniwowanie - Horodysko (gm. Leśniowice). występy zespołów artystycznych, konkurs „Nadbużańska
 - Horodysko (gm. Leśniowice). Zbiornik wodny Maczuły. Zbiornik wodny Maczuły, spotkanie przybliżające tradycje   Potańcówka nad stawem w klimacie lat 70-80-90  Akademia Smaku”, turniej strzelecki.
 Gwarne, huczne i radosne otwarcie sezonu letniego  żniwne, pokazy koszenia zboża kosą, wiązania snopków  (gm. Wojsławice).
 w scenerii Nocy Świętojańskiej. Pokazy i prezentacje  i robienia powróseł połączone z degustacją tradycyjnego  16.08. Dożynki Gminno – Parafialne - Siedliszcze.


 8                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14