Page 2 - INFORMATOR_2020
P. 2

Wstęp


      Zapraszamy do odwiedzania niezwykle ma-       przu oraz ich dopływach zapewniają mnó-
     lowniczego, w wielu miejscach jeszcze dziewi-      stwo form aktywnego wypoczynku. Duża ilość
     czego regionu Polski - Pagórów Chełmskich.       akwenów wędkarskich zadowoli miłośników
     Ta niewielka kraina znajduje się na Lubelsz-   spędzania czasu z wędką. A to wszystko zale-
     czyźnie, pomiędzy Bugiem i Wieprzem oraz      dwie 70 km od Lublina i 250 km od Warszawy.
     Pojezierzem Łęczyńsko – Włodawskim i Wyży-         W chwili gdy zamykamy ten pierwszy nu-
     ną Wołyńską. Obok pięknej przyrody, obszar       mer wydawnictwa Polskę i świat objął swymi
     posiada bogatą i ciekawą historię oraz cenne      negatywnymi skutkami koronawirus. Niemal
     obiekty zabytkowe. Teren ten to świadek wie-      wszystkie imprezy planowane na ten sezon
     lu wydarzeń i miejsc historycznych, których    okazały się nieaktualne. Jednak z uwagi na
     ślady można znaleźć do dziś.              fakt, że są to w większości imprezy cykliczne,
      Pagóry Chełmskie to przede wszystkim czy-      to dla pokazania potencjału turystycznego tej
     sta natura, nieskażona negatywnymi skutkami       części Polski zdecydowaliśmy się nie rezygno-
     działalności przemysłowej. To miejsce gdzie     wać z zamieszczania w naszym informatorze
     można odpocząć, zakosztować lokalnych po-        kalendarium imprez.
     traw wytwarzanych z ekologicznych produk-         Sezon turystyczny w tym roku diametralnie
     tów, przyjrzeć się dawnym metodom wytwa-        różni się od lat poprzednich – jesteśmy prze-
     rzania przedmiotów codziennego użytku.        konani, że warto w tym roku zamienić urlop
     Z pewnością zalety te docenią rodziny z ma-       w gorących piaskach Casablanki na ekologicz-
     łymi dziećmi.                      ny wypad w dziewicze tereny Pagórów Cheł-
      Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych,       mskich.                                                                              fot. P. Bakun
     szlaki konne i szlaki kajakowe po Bugu, Wie-


         Spis treści                                                                                         Spis treści


                                                                   Gmina BIAŁOPOLE .......................................................................  str. 22
     Wstęp ...................................................................................................................  str. 2 Gmina CHEŁM ...............................................................................  str. 24

     Mapa Poglądowa ...............................................................................................  str. 4   Miasto CHEŁM ..............................................................................  str. 26

     Galeria .................................................................................................................  str. 6 Gmina DOROHUSK .......................................................................  str. 28

     Informacje - Harmonogram imprez ...............................................................  str. 8          Gmina DUBIENKA .........................................................................  str. 30

     Informacje - Baza Noclegowa .........................................................................  str. 10       Gmina HORODŁO ..........................................................................  str. 32

     Informacje - Baza Gastronomiczna ...............................................................   str. 13        Gmina KAMIEŃ ..............................................................................  str. 34

     Twórcy Ludowi ....................................................................................................  str. 14 Gmina LEŚNIOWICE ......................................................................  str. 36

     Turystyka Kajakowa .......................................................................................... str. 17   Miasto i Gmina REJOWIEC ............................................................  str. 38

     Turystyka Rowerowa .........................................................................................  str. 18   Miasto REJOWIEC FABRYCZNY ...................................................     str. 40

     Turystyka Konna ................................................................................................  str. 20 Gmina REJOWIEC FABRYCZNY ...................................................      str. 42

     Łowiska ...............................................................................................................  str. 21 Gmina RUDA-HUTA .......................................................................  str. 44

     Miasta i Gminy .................................................................................................... str. 22 Gmina SAWIN .................................................................................  str. 46

     Informacje ogólne .............................................................................................. str. 56  Miasto i Gmina SIEDLISZCZE ........................................................  str. 48


                                                                   Gmina WOJSŁAWICE ......................................................................  str. 50

                                                                   Gmina WOLA UHRUSKA ................................................................  str. 52

                                                                   Gmina ŻMUDŹ .................................................................................  str. 54      2                                                                                                              3
   1   2   3   4   5   6   7